ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MIYABI Interior & Living

Általános tudnivalók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a MIYABI Interior & Living – Ágoston Zsuzsanna egyéni vállalkozó (1223 Budapest, Jókai Mór utca 15.), valamennyi megrendelésre vonatkozó ajánlatára, egyéb jognyilatkozatára és Megbízóval kötött szerződésére.

Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha MIYABI Interior & Living – Ágoston Zsuzsanna ev. és a Megbízó egyedi szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés feltételei és a jelen ÁSZF előírásai között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait a MIYABI Interior & Living a hivatalos honlapján (https://www.miyabi.hu) teszi közzé. Kérésre a MIYABI Interior & Living az ÁSZF-t egyéb módon is üzleti partnerei rendelkezésre bocsátja.

Fogalmak

ÁSZF: Megrendelésre létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

Ágoston Zsuzsanna EV 56938623 (továbbiakban Enteriőrtervező)

Székhely: 1223 Budapest, Jókai Mór utca 15.

Adószám: 58445864-1-43

Webcím: https://www.miyabi.hu

Levelezési cím: 1223 Budapest, Jókai Mór utca 15.

E-mail cím: hello@miyabi.hu

Telefonszám: +36 20 980 8390

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott mind az e-mailben, mind a postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Megbízási díj: Az Enteriőrtervező által az árajánlatban közölt bruttó megbízási díj.

Megbízó: Enteriőrtervezővel szerződést kötő természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jogalany.

Szerződés: Az Enteriőrtervező és a Megbízó között enteriőrtervezési tanácsadás, 3D látványtervezés, lakberendezői kiviteli tervek és feladatokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó egyedi megállapodás.

Szolgáltatás: Az Enteriőrtervező által vállalt lakberendezői és tervezési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése.

Megrendelési tudnivalók

A jelen ÁSZF tárgya: a Megbízó részéről megadott ingatlan/ingatlanrész az Enteriőrtervező általi megtervezésével kapcsolatos feladatok és ezeknek a Megbízó általi megrendelése.

A Megbízó a https://www.miyabi.hu honlapon keresztül a „Kapcsolat” menüpont alatt, illetve közvetlenül az hello@miyabi.hu címre küldött elektronikus levéllel árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) kérhet az Enteriőrtervezőtől.

Személyes találkozás vagy igényfelmérő kérdőív kiküldése a Megbízónak az általa megadott elektronikus levelezési címre. A kitöltött igényfelmérő kérdőívet Megbízó elektronikus úton visszaküldi Enteriőrtervező részére. A személyes megbeszélés vagy a kitöltött igényfelmérő kérdőív alapján Enteriőrtervező elkészíti az Árajánlatot és azt megküldi elektronikus úton Megbízónak. Megbízó válasz e-mail küldésével elfogadja az Árajánlatot. Az Árajánlat elfogadásával Megbízó elfogadja az ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot. Az ÁSZF a https://www.miyabi.hu honlapon mindenkor elérhető.

A megrendelés elfogadásáról Enteriőrtervező elektronikus úton Visszaigazolást küld Megbízó részére. A Visszaigazolás elküldésével jön létre a Szerződés.

Fizetési feltételek

Az árajánlatban feltüntetett ütemezés vagy egyedi megállapodás szerinti ütemezés szerint a Megbízó köteles az egyes részszámlákban feltüntetett határidőn belül a szolgáltatás díját Enteriőrtervező részére megfizetni.

Enteriőrtervező az árajánlatban rögzített ütemezés szerint az egyes tervezési szakaszok elvégzése után a tervek átadásakor vagy átadást követő 15 napon belül nyújtja be a számlát.

Késedelmes fizetés

A Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a mindenkori jegybanki alapkamat + 5 %-nak megfelelő késedelmi kamatot megfizetni Enteriőrtervező részére.

Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Enteriőrtervező 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megbízónak. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az Enteriőrtervező jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítése érdekében követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Enteriőrtervező tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízóval szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése érdekében jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A Megbízó jelen Szerződésben összefüggésben kezelt adatait Enteriőrtervező a követelés érvényesítése érdekében követeléskezelő részére átadhatja.

Tervmódosítás

Enteriőrtervező a Megbízó által jóváhagyott terven Megbízó hozzájárulása nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

Mivel a tervezési munka során folyamatos a kapcsolattartás Megbízó és az Enteriőrtervező között, a résztervezési szakaszok nyomon követhetőek Megbízó számára is, így a Megbízó a végleges terven 3 (három) alkalommal kezdeményezhet kisebb módosítást díjmentesen (pl.: bútor helyének módosítása, kiegészítők, bútor típusának változtatása), valamint két alkalommal kezdeményezhet nagyobb módosítást (pl.: nyílászáró átméretezés, nyílászáró áthelyezés, válaszfalmozgatás) díjmentesen, amennyiben nem mond ellent a tervezési koncepciónak, és nem bejelentés vagy engedély köteles.

Minden további kisebb módosítás díja 30.000 Ft / db, minden további nagyobb módosítás díja 80.000 Ft/db. A díjak a tervezési koncepcióval ellent nem mondó változtatásra vonatkoznak.

Megbízó a módosítás igényét elektronikus úton köteles Enteriőrtervezővel közölni.

Teljesítés

Enteriőrtervező a Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg Teljesítés igazolást állít ki.

Felelősség, kötelezettség

A tervezési terület megközelíthetőségéről a Megbízó köteles gondoskodni, ennek (részleges) hiányában az Enteriőrtervezőnek meg kell ismételnie a helyszíni szemlét/felmérést, melynek díját a Megbízó köteles viselni.

Megbízó jogosult a tervek átvételét követő 5 munkanapon belül egy alkalommal történő véleményezésére és változtatások kérésére. A véleményt az Enteriőrtervezőnek írásos formában el kell juttatni, melynek végrehajtását az Enteriőrtervező csak indokkal utasíthatja vissza (jogszerűtlenség, műszaki megvalósíthatóság akadálya, ésszerűtlenség). Amennyiben a Megbízó a terveket 5 munkanapon belül nem véleményezi, azok ráutaló magatartással automatikusan jóváhagyottnak minősülnek.

Megbízó köteles az Enteriőrtervező számára a Dokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

Megbízó köteles az Enteriőrtervező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 5 naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni.

Megbízó feladata, hogy céljairól az Enteriőrtervezőt teljes körűen tájékoztassa. A szükséges Hatósági engedélyek beszerzése a Megbízó feladata.

Megbízó köteles az Enteriőrtervező által készített terveket átvenni, átvételkor a teljesítésigazolást aláírni, a szolgáltatások és a vállalt külön szolgáltatások díjának, valamint az Enteriőrtervező felmerült és igazolt költségeinek megfizetésére.

Megbízó jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, az Enteriőrtervezővel együttműködve jár el.

A szerződés megszűnése

Enteriőrtervezőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha:

– a Megbízó az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, az Enteriőrtervező 8 (nyolc) napos póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az Enteriőrtervező egyoldalú elállással élhet.

– az Enteriőrtervező 10 napon belül nem kap választ a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire

– a Megbízó részéről 5 alkalomnál többször lép fel tervmódosítási igény az Enteriőrtervező a 6. módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

– a Megbízó felszólítás ellenére jogszerűtlen, műszakilag megvalósíthatatlan, ésszerűtlen utasításokat ad a tervdokumentáció készítésére vonatkozóan Enteriőrtervező módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

Megbízónak jogában áll a szerződést felmondani, ha:

– amennyiben a tervdokumentációt a szerződésben maghatározott ideig nem kapja meg írásban felszólítja az Enteriőrtervezőt, amennyiben felszólítás után 5 nappal sem kapja kézhez a terveket a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja

– az Enteriőrtervező nem a leírtaknak megfelelően készíti el a terveket

A felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban – a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével – a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. A Szerződés felmondása esetén az Enteriőrtervező követelheti az addig elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit.

Szerzői jogok

Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Enteriőrtervezőt illetik.

Felhasználás

Megbízó a tervdokumentáció megvásárlásával (kifizetésével) felhasználói jogokat szerez, melyek korlátozott jogok. Az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott ingatlan átalakítására jogosult, saját részére felhasználni, nem jogosult azt másnak átadni, többször felhasználni, Magyarország területi hatályán kívül használni, nem jogosult más alkalommal arculati tervként használni. További felhasználás esetén az Enteriőrtervezőnek jogdíjat köteles fizetni, melynek összegéről alkalmanként tárgyalnak.

A tervek felhasználási joga kizárólag az Enteriőrtervező felé történő teljesítésigazolás megtörténte, és a kiállított számla pénzügyi rendezése után száll a Megbízóra!

A Megbízó vállalja, hogy a munka lezárulta után, az Enteriőrtervező képzett fotóssal az ingatlant fotózza és az elkészült képeket weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán közzé tegye, valamint pályázatokon induljon, illetve online és offline felületeken referenciaként használja, az ingatlan pontos helyének megjelölése nélkül.

Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Az Enteriőrtervező jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt egyoldalúan módosítani.

Az Enteriőrtervező a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megbízóval közli.

Megbízónak joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megbízó felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

Adatkezelés

Az Enteriőrtervező a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megbízó személyes adatait. Az Enteriőrtervező részletes adatkezelési tájékoztatója a https://www.miyabi.hu honlap alatt található.

Egyebek

A Megbízó panaszjogával az Enteriőrtervezőnél telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet. Enteriőrtervező az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásbeli formában érvényes.

A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megbízó személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megbízó hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

Kelt: Budapest, 2022. március 10.

 

 

Cégnév: MIYABI Interior & Living
Cím: 1223 Budapest, Jókai Mór utca 15.
Telefon: 06 20 9808390
Mail: hello@miyabi.hu
Adószám: 58445864-1-43
Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A)

 

 
 
MIYABI  Enteriőr & Életmód

Ágoston Zsuzsa

    hello@miyabi.hu
     miyabiinteriorliving
     miyabi_hu

 

 

Impresszum I ÁSZF  I Adatvédelmi tájékoztató

 • Tanácsadás
  TanácsadásX

  Szeretnéd önállóan berendezni otthonod és a saját kezedben tartani a tervezést, de úgy érzed elakadtál a folyamatban? Tanácsadási szolgáltatásunk keretében segítünk továbblendülni, inspirációval és szakmai javaslatokkal látunk el.

  Mit tartalmaz?

  • Kérdéseid, problémáid, elakadásaid megbeszélése
  • Az alaprajz adta lehetőségek feltérképezése
  • Stílus, színek és anyagok egyeztetése
  • Vásárlási helyek, hasznos linkek ajánlása

  A tanácsadás időtartama: 2 óra

  Díja: bruttó 25.000 Ft / alkalom

  Minden további megkezdett fél óra: bruttó 10.000 Ft

 • Koncepció- és stílustervek készítése
  Koncepció- és stílustervek készítéseX

  A tanácsadásnál átfogóbb, vizuális megjelenítést tartalmazó szolgáltatás. Neked szól, amennyiben nincs szükséged kiviteli tervekre, de szeretnél biztosra menni, mielőtt belevágsz a részletes tervezés és kivitelezés folyamataiba.

  Mit tartalmaz?

  • Megrendelői igény feltérképezése a helyszínen: Személyes beszélgetés során megismerjük a tervezési feladatot, a megbízó(k) életformáját és ízlését.
  • Vázlatterv, berendezési alaprajz: Összehangoljuk az igényeket és az építészeti adottságokat a kapott eredeti alaprajz alapján. Fekete-fehér méretezett alaprajzon kijelöljük az egyes helyiségeket és funkcióikat, a térkapcsolatokat és a bútorok kontúrvonalait. Ez nem egyenlő az építési tervvel! Amennyiben kiviteli tervek is szükségesek, kérjük válaszd KOMPLEX TERVEZÉS 3D LÁTVÁNYTERVEKKEL szolgáltatásunkat.
  • Stílustervek és látványrajzok: A térben használt felületképző anyagok, színek és harmóniák iránymutató meghatározása. Pontos textúra nélküli, színes vázlatképek a fő helyiségekről.

  Díja: Ezen szolgáltatásunk összetett és egyedi jellegű, hiszen függ a tér adottságaitól és a megrendelő igényeitől. Emiatt minden esetben személyre szabott árajánlat szükséges.

 • Komplex tervezés 3D látványtervekkel
  Komplex tervezés 3D látványtervekkelX

  A koncepció- és stílustervek alapján az enteriőr kiviteli terveinek elkészítése 3D látványtervekkel. Neked ajánljuk, amennyiben teljeskörű tervezési szolgáltatást szeretnél, komplett felújításra vagy átalakításra készülsz.

  Mit tartalmaz?

  • Megrendelői igény feltérképezése a helyszínen: személyes beszélgetés során megismerjük a tervezési feladatot, a megbízó(k) életformáját és ízlését
  • Helyszíni felmérés
  • Koncepció- és stílustervek: méretezett berendezési alaprajz, színes vázlatképek, falnézetek a fő helyiségekről
  • Burkolási terv: a burkolatfajtákat, burkolási mintázatokat mutatja
  • Lámpakiosztási terv: a lámpatestek, fényforrások pontos helyét, típusát mutatja az alaprajzon
  • Kapcsoló- és konnektorterv: a villanykapcsolók és konnektorok elhelyezését mutatja az alaprajzon
  • Fotórealisztikus látványtervek: 3D tervek, amelyeken valósághűen látszik a megtervezett helyiség több látószögből
  • Konszignáció és összegzés a betervezett belsőépítészeti anyagokról

  Díja: Ezen szolgáltatásunk összetett és egyedi jellegű, hiszen függ a tér adottságaitól és a megrendelő igényeitől. Emiatt minden esetben személyre szabott árajánlat szükséges.

 • Bútortervezés
  BútortervezésX

  Biztosan tapasztaltad már, hogy az üzletekben kapható bútorok nem minden esetben használhatóak optimálisan és nem elégítenek ki minden felmerülő igényt. Tervezéseink során szívesen ajánlunk egyedi megoldásokat, amelyekről pontos kiviteli rajzokat készítünk a szakemberek számára.

  • Tárolás felsőfokon: praktikus helykihasználás, egyedi méretek, speciális kialakítások
  • Design elemek: különleges kisbútorok, térelválasztók, többfunkciós bútorok
  • DIY megoldások: bútorfelújítási ötletek, meglévő darabok újrahasznosítása

  Díja: Minden esetben személyre szabott árajánlat szükséges.

 • Professzionális organizálás
  Professzionális organizálásX

  Úgy érzed megvan álmaid otthona, mégis káosz uralkodik a terekben? Túl sok holmid van a túl kevés tárolóhelyhez? A rendrakás egy állandó és végeláthatatlan dolognak tűnik? Újra és újra azon kapod magad, hogy eszeveszetten rendet raksz, de napokon belül ismét minden tele van kacatokkal?

  Hiszünk benne, hogy élettereink feladata az általános jóllét, valamint a személyes fejlődés elősegítése, és a mindennapi tevékenységek optimalizálása.

  Professzionális organizálás szolgáltatásunk keretében segítünk neked, hogy hatékonyan tudd kialakítani tárolóhelyeidet, tereid letisztultak és harmonikusak legyenek, ezzel is támogatva jó közérzeted és vágyott életstílusod.

  Bővebb információért katt ide: MIYABI ÉLETMÓD

 • Finish styling
  Finish stylingX

  Úgy érzed, hogy környezeted nem tükrözi kellőképpen személyiségedet? Hiányzik az a valami, ami összhangot teremt? Ki szeretnéd emelni kedvenc tárgyaidat és otthonod karakterét? A felújítás nehézségei elvették a kedvedet a dekorálás örömétől? Neked ajánljuk ezt a szolgáltatásunkat, ha szeretnéd majdnem kész tereidet enteriőr stylist trükkök segítségével feldobni.

  Mit tartalmaz?

  • A feladat helyszíni felmérése, kérdéseid megbeszélése
  • Az ötletek összefoglalása, a javasolt termékek konszignációs táblázata
  • A dekorációs elemek beszerzésének segítése és elrendezése az enteriőrben

  A finish styling kizárólag un. utómunkát jelent, nem tartalmaz semmilyen tervezési feladatot. Készen megvásárolható dekor termékeket és kellékeket javaslunk a már elkészült térbe. Kiegészülhet DIY ötletekkel és dekorációs falfestéssel.

  Díja: Minden esetben személyre szabott árajánlat szükséges.

   
     
   

       Ágoston Zsuzsa enteriőrtervező

 

A bennünket körülvevő környezetet és tereket a formák, színek és fények játékának összhangjában szemlélem. Fontos számomra, hogy egy adott térben az ott lakók illetve tevékenykedők személyisége egyformán kibontakozhasson és ezáltal otthonuk, munkahelyük vagy vállalkozásuk élettelivé váljon. Kommunikációs szakember végzettségem először egy kisvállalkozáson belül, az ügyfélkapcsolatok terén kamatoztattam. Majd első saját vállalkozásomat megalapítva plexi termékek, reklám- és üzletberendezések tervezésével, gyártásával foglalkoztam A bútor- és tárgytervezés kreatív tevékenységéből azonban hiányzott nekem a bensőséges, egyéniségfüggő, személyre szabott alkotás élménye. Ez a hiányérzet vezetett el az enteriőrtervezés világába, s meglévő tudásomat a Werk Akadémia enteriőr stylist képzésén gyarapítottam. Az évek során megszerzett tervezési tapasztalatot, széleskörű anyagismeretet és a folyamatosan megújuló technológiák alkalmazását a szívemhez közel álló területeken is szerettem volna kamatoztatni. Régi vágyam valósult meg azzal, hogy immár a megbízókkal való közös tervezés során, segíthetem a funkcionalitás és harmónia egyensúlyának megteremtését.

  

 

A MIYABI küldetése olyan életterek kialakítása, amelyek elősegítik az általános jóllétet, a személyes fejlődést, és könnyebbé teszik a mindennapi tevékenységek optimalizálását.

A trendek vakon követése helyett időtálló megoldásokat kínálunk, hiszen a harmónia sosem megy ki a divatból.

A miyabi (雅 – japán kifejezés, ejtsd: mijabi) eszménye: letisztultság, kifinomultság, elegancia. A csend bájának élvezete. Egy faág megpillantása, egy illat, egy mozdulat. Elvontan természetes, absztrahált természet. Szépség iránti érzékenység. A miyabi nemes ideálja a csiszolatlan és közönséges dolgok elhagyása. Mindazon apró dolgok felismerése, amelyek feltöltenek és örömet okoznak az életben.

Enteriőrjeink megtervezése során nagy hangsúlyt fektetünk az egyedi szükségletek és a környezet nyújtotta adottságok összehangolására. Fontos számunkra, hogy ügyfeleink személyre szabott megoldásokat kapjanak, miközben a belső terek karakterét kiemeljük, értékeit és rejtett szépségeit megőrizzük. Magyarországon elsőként és egyedülálló módon, enteriőrtervező munkánkat a KonMari® japán módszer szemléletével gazdagítjuk. E megközelítés teljeskörű megismerésére és elsajátítására is lehetőséget kínálunk a MIYABI Életmód moduljában.